Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, szczególnie gdy słowa takie padają z ust przedstawicieli państwa. Apelujemy również o przestrzeganie praw mniejszości do wyrażania swoich poglądów.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

_________________________________________________________________________________________________

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy,

że 7 września 2020 roku zmarł prof. dr hab. Julian Maślanka członek honorowy Komisji Historycznoliterackiej naszego Oddziału, wybitny znawca literatury i kultury epok oświecenia i romantyzmu, badacz zwiazków folkloru i literatury, roli dziejów bajecznych w polskim pismiennictwie, znakomity specjalista w zakresie zagadnień edytorskich. Autor ponad 300 publikacji Naukowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 ________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

RADA NAUKOWA ARCHIWUM NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA

POMOCNICZEJ JEDNOSTKI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ

ARCHIWUM NAUKI

POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

Na podstawie § 9 ust.2 Statutu Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej Archiwum Nauki PAN i PAU) Rada Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU powołała Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2021 roku.

 

Konkurs składa się z trzech etapów obejmujących:

1.     ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;

2.     ocenę merytoryczną spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów;

3.     rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą wiedzę i predyspozycje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU.

I.     Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 4 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej jednostki naukowej  Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej: Regulaminu Konkursu), czyli osoba która posiada:

1)        wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem magistra z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczaniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;

2)        co najmniej stopień naukowy doktora;

3)        co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy w polskich instytucjach naukowych lub stopień doktora habilitowanego;

4)        co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w polskiej instytucji naukowej;

5)        udokumentowaną znajomość języka angielskiego (na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie), znajomość innych języków obcych może być dodatkowym atutem;

6)        biegłą znajomość języka polskiego;

7)        pełną dyspozycyjność pracy na cały etat.

II.        Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)        koncepcję funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU określającą cele i priorytety rozwojowe oraz sposoby ich realizacji, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;

2)        dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe uniwersyteckie w postaci dyplomu magistra  z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub potwierdzające wykształcenie wyższe uniwersyteckie z udokumentowanym doświadczaniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;

3)        informacje o dotychczasowym przebiegu pracy naukowej i zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym;

4)        poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających stopień naukowy;

5)        poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzające znajomość języka angielskiego;

6)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)        zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowania karne, postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 14, poz. 114,  z późn. zm.);

10)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu.

III.       Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 21 września 2020 roku.

IV.      Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa pkt II niniejszego Ogłoszenia i w § 4 Regulaminu Konkursu  wraz z adresem do doręczeń, należy składać w zaklejonej kopercie drogą pocztową lub w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU” w okresie od 18 sierpnia 2020 roku do dnia 21 września 2020 roku, godz.14:00. 

V.        Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

VI.      Oferty konkursowe rejestrowane będą przez zapisanie: daty i godziny złożenia oraz nadanie numeru wynikającego z kolejności jej złożenia. Numer zostaje odnotowany na kopercie. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data stempla pocztowego.

VII.     Kandydat na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego oraz do drugiego etapu Konkursu w przypadku, gdy:

1)        ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,

2)        oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub

3)        z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu.

VIII.    Komisja Konkursowa po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne i merytoryczne przygotowuje ocenę kandydatur. Kluczowe znaczenie w ocenie kandydata ma przedstawiona koncepcja funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU.

IX.      Komisja dokonuje wyboru kandydata na Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego i co najmniej 3 (trzech) członków, który będzie zatwierdzany przez Radę Naukową.

X.        Wyniki Konkursu będą niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Archiwum Nauki PAN i PAU, PAN oraz PAU i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU.

XI.      O dokonaniu wyboru zatwierdzony Kandydat zostanie zawiadomiony  pisemnie na adres do doręczeń wskazany w ofercie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Archiwum Nauki PAN i PAU dostępne są na stronie internetowej: www.archiwumnauki.pan.pl oraz w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, ul. św. Jana 26

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 4 sierpnia 2020 roku.

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

Na podstawie Decyzji Nr 24/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 r. https://instytucja.pan.pl/images/2020/decyzje/Dec%20Prez%20PAN%2024.pdf,
zawiadamia się, iż w Oddziale PAN w Krakowie możliwa jest organizacja posiedzeń, zgromadzeń, spotkań,o ile są zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-1 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284, 322, 374 i 567).

Maksymalna liczba osób przebywających w sali konferencyjnej wynosi 23.